OCT 2023 Milan
Owl feather, quartz, mirrors, selenite, silver, bronze.